GDS Codes

Amadeus: OK ROMGIO

Apollo-Galileo: OK 75661

Sabre-Abacus: OK 26609

Worldspan: OK ROMGO